วันพุธที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

แบบทดสอบการเขียนบรรณานุกรม

จากเว็บไซต์
วิกิพีเดีย  เฟซบุ๊ก. (ม.ป.ป.). ค้นเมื่อ 4 มกราคม 2554,
               จาก http://th.wikipedia.org/wiki/เฟซบุ๊ก

จากหนังสือ
มาโนช  ดินลานสกูล. (2547).
              การอ่านและการเขียนบันเทิงคดี. (ม.ป.ท.): (ม.ป.ท.)

จากวารสาร
บวรศิลป์  เชาวน์ชื่น และคณะ. (2549). มหาวิทยาลัยเมลเบอร์น:
              ตัวอย่างที่ดีของมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย. วารสารการประกันคุณภาพ. 7(1). 23

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น